REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Definicje

 1. Regulamin – regulamin w rozumieniu art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży poprzez sklep internetowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w sklepie internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy pod adresem www.sushihouse.com.pl, poprzez który Klient może złożyć zamówienie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, określające ilość i rodzaj potraw, jego złożenie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży z Usługodawcą.
 7. Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem: www.sushihouse.com.pl przez Usługodawcę.
 2. Usługodawcą jest Sushi House FUTURE S.C. Beata Stasiewska Mateusz Stasiewski NIP 6312685181
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym  Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Prawidłowa realizacja zamówienia jest możliwa jeżeli Klient dysponuje aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internetowej.
 5. Klient jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści zniesławiających.

§3 Składanie zamówień

 1. Walutą, w której podawane są ceny na stronie internetowej, jest złoty polski (PLN). Wszystkie ceny, to ceny brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Wartość uprawniająca do złożenia zamówienia w sklepie internetowym wynosi 30,00 zł.
 3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową.
 4. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 21:45 piątek sobota 11:00 do 22:45 niedziela 12:00 do 21:45
 5. Do składania zamówień upoważnieni są zarówno Klienci posiadający konto na stronie internetowej Sushi House, jak i klienci niezarejestrowani.
 6. Aby skutecznie złożyć zamówienie, Klient wypełnia formularz zamówienia, podając dane kontaktowe, w tym adres, na który ma być dostarczone zamówienie.
 7. Jeżeli podane dane są niekompletne, Usługodawca kontaktuje się z Klientem. W przypadku, gdy kontakt nie jest możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 8. Klient w trakcie zamawiania, może wybrać termin dostawy zamówienia (nie dłuższy niż tygodniowy) oraz odpowiadającą mu godzinę.
 9. Klient w trakcie zamawiania ma prawo wyboru otrzymania paragonu fiskalnego bądź faktury VAT, a także wyboru sposobu płatności.
 10. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Klient może skorzystać z honorowanych przez Sushi House kodów rabatowych. W celu skorzystania z kodu, należy wpisać go
  w odpowiednią rubrykę na formularzu.
 11. Klient, zakładając konto na stornie internetowej Sushi House, może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. Login to adres e-mail Klienta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta i nie jest znane Usługodawcy.
 12. Klient, po złożeniu skutecznego zamówienia, otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą.
 13. Z momentem złożenia zamówienia, rozpoczyna się czas jego realizacji.
 14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

§4 Dostawa

 1. Zamówienie jest dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamawiania.
 2. Zamówienie jest dostarczane przez pracownika Usługodawcy.
 3. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 4. Koszty dostawy, w zależności od odległości, wynoszą:
 5. 4,00 zł – do 5 km od siedziby lokalu
 6. 8,00 zł – od 5 km do 8 km od siedziby lokalu
 7. 10,00 zł – od 8 km do 10 km od siedziby lokalu
 8. 15,00 zł – od 10 km do 15 km od siedziby lokalu
 9. 20,00 zł – od 15 km do 20 km od siedziby lokalu
 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie lokalu Sushi House
  w Gliwicach. Chcąc skorzystać z tej możliwości, Klient zaznacza „odbiór osobisty”
  w formularzu zamawiania.

§5 Płatności

 1. Na każde sprzedane zamówienie Usługodawca, w zależności od wyboru Klienta, wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. Płatność za zamówienie następuje przy odbiorze zamówienia, za pomocą gotówki lub karty płatniczej.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówienia powinny być zgłaszane z pomocą poczty elektronicznej, na adres: sushihouse@op.pl lub w formie pisemnej, na adres: ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia, kontakt do wnoszącego reklamację oraz krótki opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia. W przypadku braku możliwości dochowania terminu, Usługodawca informuje Klienta
  o przyczynach oraz podaje przewidywany czas rozpatrzenia reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca informuje Klienta pocztą elektroniczną, poprzez wskazany adres e-mail lub pisemnie, na adres Klienta wskazany w reklamacji.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego  jest Future s.c. 44-100 Gliwice ul: Młyńska 8
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Klientem i w tym celu mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówień do Klienta.
 3. Klient ma prawo do przeglądania swoich danych oraz ich modyfikacji. Podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne.
 4. Skorygowanie danych przez Klienta może nastąpić poprzez:
 5. samodzielne wprowadzenie zmian poprzez edycję profilu konta (dotyczy Klientów posiadających konto w sklepie internetowym)
 6. telefoniczną korektę danych podanych w zamówieniu pod numerem 730 20 80 80

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ustalany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296).